Szanowni Państwo,

W ostatniej dekadzie świat polityki wkroczył w okres turbulencji, co do charakteru nie znanych nawet w okresie zimnej wojny, choć był to czas konfrontacji na wielką skalę. Zawirowania te skłaniają do bliższego przyjrzenia się dwóm kategoriom – dychotomii ładu i chaosu – stanowiącym podstawę refleksji uczestników V. Ogólnopolskiego Kongresu Politologii, który odbędzie się we wrześniu 2022 roku we Wrocławiu.

W przekonaniu organizatorów Kongres winien stać się forum, podczas którego podejmiemy się próby diagnozy świata polityki w cyklach, które można obserwować i analizować, a także diagnozę przyczyn chaosu oraz erozji fundamentów ładu we współczesnej polityce. Wśród podejmowanych tematów nie zabraknie odniesień do roli zmian generacyjnych, postępu technologicznego, kryzysu przywództwa, kryzysu klasy politycznej, przesuwania się priorytetów społecznych, fluktuacji systemów partyjnych, a także wyzwań globalnych takich, jak dezintegracja ładu międzynarodowego i systemów regionalnych, kryzysy migracyjne oraz nowe procesy państwowotwórcze w różnych częściach świata. W dyskusjach pojawiać się będzie szeroko rozumiany temat demokracji i kondycji systemów demokratycznych, a także erozji debaty publicznej, autorytetów, mechanizmów politycznych.

Obecna dynamika zmian w świecie może podważyć dotychczasowy stan, który zwykliśmy nazywać ładem, imperatywem zorganizowanego społeczeństwa. Z drugiej strony nieład nie wyraża twórczego fermentu, jest dowodem zagubienia społecznego azymutu. Złożoność powyższych zjawisk skłoniła organizatorów Kongresu do zajęcia się tematem ujętym w myśl przewodnią spotkania politologów we Wrocławiu, zgodnie z którą podejmiemy się próby zdiagnozowania przyczyn chaosu oraz funkcjonowania ładu we współczesnej polityce.

Serdecznie zapraszamy!

profile photo: Robert Alberski

prof. dr hab. Robert Alberski

dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski

profile photo: Tadeusz Wallas

prof. dr hab. Tadeusz Wallas

przewodniczący Komitetu Nauk Politycznych PAN

profile photo: Arkadiusz Żukowski

prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski

prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych